natječaji

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/17-01/248
URBROJ: 251-338-17-01

Zagreb, 27. studenog 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
17. studenog 2017. godine u radni odnos primljena :
za učitelja/učiteljicu gitare - 1 izvršitelj/ica na neodređeno,
puno radno vrijeme EMINA ALIŠIĆ, mag. umjetnosti

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku
od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 30. listopada 2017.
 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto
 

Učitelja/ice gitare
1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o
umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

* životopis vlastoručno potpisan

* domovnicu ili dokaz o državljanstvu

* dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

* dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
   članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do
  dana isteka roka za podnošenje prijava)

* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 30. listopada 2017.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
KLASA: 602-02/17-01/205
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 18. listopada 2017.

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu
na natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta objavljenih
na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole
Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u srijedu, 27. rujna 2017. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
17. listopada 2017. godine u radni odnos primljeni su:

za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme HANA HUNJET, mag. umjetnosti

 

*za učitelja/učiteljicu gitare - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme EMINA ALIŠIĆ, mag. umjetnosti

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti
u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227
u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
Zagreb, 27. rujna 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radna mjesta

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radna mjesta

Učitelja/ice gitare
-         1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Učitelja/ice klavira
-         1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti

*životopis vlastoručno potpisan

*domovnicu ili dokaz o državljanstvu

*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
kandidat  osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.
  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana
 isteka roka za podnošenje prijava)

*potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.
Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

Dan objave: 27. rujna 2017.

Ravnateljica:  Branka Hranić, prof.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA

10 000 ZAGREB, Ilica 227

KLASA: 003-01/17-02/02
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 18. svibnja 2017.

 

Temeljem članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi
( „Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11, 16/12,
86/12, 94/13, 152/14. 7/17.) i  članka 63. Statuta
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Školski odbor na 4. sjednici održanoj 18.5.2017. godine donio je: 
 

O D L U K U
O  IMENOVANJU  RAVNATELJICE  ŠKOLE

 

Za ravnateljicu Osnovne glazbene škole Ivana Zajca imenuje se
Branka Hranić, prof. klavira na vrijeme od pet godina s
danom preuzimanja dužnosti 21. lipnja 2017. godine.

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca
raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  Škole.

Natječaj je objavljen dana 27.ožujka 2017. u  Večernjem listu.

U skladu sa člankom127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjo jškoli, održane s usjednice Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja i Zbora radnika Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja
navedena tijela dostavila s uŠkolskom odboru pisane Zaključke o stajalištima
tih tijela u postupku izbora  i imenovanja ravnatelja/ice.

Članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su u skladu sa stavkom 9. članka
127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno j isrednjo jškoli
za ravnatelja/icu Škole izabrali Branku Hranić, prof. klavira.

 

Sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja dostavljena je kompletna
dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja.

Prethodna suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena 
u roku od 15 dana od dostave zahtjeva te se smatra da je suglasnost dana,
te je Školski odbor odlučio kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku:Svaki prijavljeni  kandidat na ovaj natječaj 
ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od 15 dana
od dana primitka odluke (obavijesti) može zatražiti sudsku zaštitu
kod mjesno nadležnog suda.
Predsjednica Školskog odbora:   Željka Serdarušić Čurčić

 

---------------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA 
IVANA ZAJCA

ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
Zagreb, 27. ožujka 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)
i članka 57. Statuta Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Ilica 227, 10000 Zagreb raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti izabrana i imenovana osoba
koja ispunjava uvjete propisane u članku 126. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni  priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

*životopis
*diplomu
*domovnicu  odnosno dokaz o državljanstvu
*dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena
  obveze polaganja
*dokaz o stažu osiguranja ( potvrda ili elektronički zapis HZMO
  i potvrda osnovne i /ili   srednje škole o vrsti i trajanju poslova )
* uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede
  zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona
  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj   školi (ne starije od 8 dana)
*dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom
  mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. Članka
  126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

Rok za podnošenje prijava kandidata  je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem
u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu Škole:

Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb,
u zatvorenoj omotnici s  naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Predsjednica Školskog odbora:
Željka Serdarušić Čurčić

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/17-01/26
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 21. ožujka 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 27. veljače 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine
u radni odnos primljen je:
 za učitelja/ice gitare - 1 izvršitelja/ice na neodređeno,
nepuno radno vrijeme (22 sata tjednog radnog vremena)

 ANTUN IVEKOVIĆ, mag. muzike
 

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti
u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
Zagreb, 27. veljače 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto

Učitelja/ice gitare
 *1 izvršitelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme
     (22 sata tjednog radnog vremena)

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona
o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti

* životopis vlastoručno potpisan
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu
* dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
   kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
* dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
   članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
   (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka
   roka za podnošenje prijava)
* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 27. veljače 2017.                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
KLASA: 602-02/17-01/06
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 30. siječnja 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u utorak, 3. siječnja 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
27. siječnja 2017. godine u radni odnos primljena je:

za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme PETRA LELAS GARAČA, mag. muzike

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u
roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

----------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 3. siječnja 2017.

 

OBAVIJEST o objavi natječaja za radno mjesto

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice klavira -  1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17.
Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno
članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti
*životopis vlastoručno potpisan

*domovnicu ili dokaz o državljanstvu

*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)

* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu
:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

                                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/187
URBROJ: 251-338-16-01
Zagreb, 14. studenog 2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u četvrtak, 20. listopada 2016. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
11. studenog 2016. godine u radni odnos primljeni su:

*za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na neodređeno,
  puno radno vrijeme ANA LUCIĆ, mag. muzike

 

*za učitelja/icu teorijskih glazbenih predmeta - 1 izvršitelj/ica
na određeno, puno radno vrijeme
GAJ MATIĆ MAROVIĆ, mag. glazbene pedagogije

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica:   Branka Hranić, prof. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radna mjesta

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ
za radna mjesta

 

Učitelja/ice klavira
-          1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta
-          1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17.
Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-          životopis vlastoručno potpisan
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu
-          dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
           stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
-          dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u
           smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
           osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju
           - ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
-          potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
           zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežene stranice Škole.

U Zagrebu, 20.listopada 2016.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/85
URBROJ: 251-338-16-01
Zagreb, 24. lipnja 2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
23. lipnja 2016. godine u radni odnos primljena je:

-  za učitelja/učiteljicu klavira 1 izvršitelja/icu na neodređeno,
puno radno vrijeme NINA OPAŠIĆ, mag. muzike – dipl. studij klavira.

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

                                                                              

 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Područna služba Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 15                                                                  

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice klavira

1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona
o umjetničkom obrazovanju,odnosno članku 105. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti
*životopis vlastoručno potpisan
*domovnicu ili dokaz o državljanstvu
*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka
 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava
  *potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežene stranice Škole.

 

Dan objave: 19. svibnja 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/17

URBROJ: 251-338-16-01

Zagreb, 25. siječnja  2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 4. siječnja 2016. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
22. siječnja 2016. godine u radni odnos primljeni su:

-  za učitelja/učiteljice teorijskih glazbenih predmeta 1 izvršitelj/ica
na određeno, puno radno vrijeme KATARINA VIŠATICKI, mag. teorije glazbe

- za spremača/spremačicu 1 izvršitelj/ica na određeno,
nepuno radno vrijeme SNJEŽANA HORVAT, prehrambeni tehničar

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227
u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/15-01/259Žž
URBROJ: 251-338-15-01

Zagreb, 30.12.2015.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u srijedu, 18. studenog 2015. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
21. prosinca 2015. godine u radni odnos primljeni su:

 

Za učitelja/ice gitare 1 izvršitelja/ice
na određeno, nepuno radno vrijeme primljen je
ANTUN IVEKOVIĆ, glazbenik gitarist (8 sati u nastavi tjedno)

Za učitelja/ice klavira 1 izvršitelja/ice
na određeno, puno radno vrijeme primljen je
GAJ MATIĆ MAROVIĆ, mag. glazbene pedagogije

 

                                                                                                                        KONCERTI POVODOM DANA ŠKOLE

15.05.2018.
DVORANA MUZEJA MIMARA
KONCERT UČENIKA

16.05.2018.
MALA DVORANA HGZ
KONCERT PROFESORA

17.05.2018.
VELIKA DVORANA HGZ
KONCERT UČENIKA

14.06.2018.
Hrvatsko društvo skladatelja
KONCERT NAGRAĐENIH UČENIKA

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije