ObavijestiNatječaj za radno mjesto Učitelj/ica gitare

Natječaj za radno mjesto Učitelja/ica gitare

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 251-338-24-1

Zagreb, 27. lipnja 2024..
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
E-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, ravnateljica Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice gitare
– 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
– Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisanu prijavu
– životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br. telefona /mobitela, e-mail adresa)
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju – ne starija od dana raspisivanja natječaja)
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Ugovara se probni rad od tri mjeseca s izabranim kandidatom.

Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19, 84/21. i 156/23.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednost pod jednakim uvjetima prema članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) obvezan je dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf?fbclid=IwAR2AM0Jor0DeHCVwC6YREDtWRM318h46qCdt0-v8an8Uz4JLG9eZQ1w_SU4

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje

Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15., 70/19., 47/20. i 123/23) Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 28. lipnja 2024. godine.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati: elektroničkim putem na e-mail adresu Škole ured@ogs-izajca-zg.skole.hr, neposredno ili poštom na adresu Škole: Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole: https://www.ogs-ivanazajca.hr

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: https://www.ogs-ivanazajca.hr

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica:
Eda Rimanić, prof

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.